Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI
Kierunek: Budownictwo. Studia: magisterskie stacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
15 g. wykładów; 30 g. laboratorium komputerowe.


Cel zajęć: Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z metodami i technikami wspomagającymi zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Duży nacisk położono na podstawowe metody optymalizacyjne, jakie można zastosować do usprawnienia procesu budowlanego oraz techniki śledzenia i kontroli przebiegu realizacji obiektów budowlanych, zwłaszcza w funkcji kosztów. Część zajęć laboratoryjnych poświęcono nauce komputerowego wspomaganie zarządzania procesem inwestycyjnym.


Tematyka wykładów:

 • Metody optymalizacyjne w budownictwie. Podstawowe pojęcia i techniki
 • Programowanie liniowe. Zagadnienie transportowe
 • Programowanie dynamiczne. Wyrównywanie wykresu zatrudnienia metodą analityczną i graficzną
 • Szeregowanie zadań. Algorytm Jonhsona i Łomnickiego
 • Wprowadzenie do analizy wielokryterialnej
 • Zarządzanie kosztami na budowie. Cash flow
 • Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Progi kwotowe. Zamawiający i wykonawca. Oferta przetargowa. Tryby zamówień publicznych.
 • Metoda Wartości Wypracowanej (Earned Value)
 • Analiza ryzyka w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
 • Rodzaje przedsięwzięć z punktu widzenia ich wpływu na środowisko
 • Procedura oceny oddziaływania na środowisko
 • Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko


Tematyka ćwiczeń:

 • Zagadnienie transportowe. Rozwiązanie zdania ręczne i w Excelu
 • Wyrównywanie wykresu zatrudnienia metodą analityczną i graficzna
 • Szeregowanie zadań. Rozwiązanie ręczne algorytmu Jonhsona i komputerowe algorytmu Łomnickiego
 • Analiza wielokryterialna. Przykład zastosowania
 • Harmonogram sieciowy realizacji budynku gospodarczego. Śledzenie i kontrola realizacji projektu. Harmonogram finansowy. Analiza zawansowania rzeczowego i finansowego metodą Wartości Wypracowanej. Projekt wykonany w programie MS Project.


Warunki zaliczenia przedmiotu:
Samodzielne wykonanie i zaliczenie ćwiczeń objętych programem oraz zaliczenie kolokwium z materiału wykładowego.


Literatura:

do góry     powrót do głównej strony